Bà Rịa – Vũng Tàu quy định tách phần diện tích đất Nhà nước quản lý thành dự án độc lập

(Xây dựng) - UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 55/2023 quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách phần diện tích đất Nhà nước quản lý thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2023.

(Xây dựng) - UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 55/2023 quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách phần diện tích đất Nhà nước quản lý thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2023.

 

Quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách phần diện tích đất Nhà nước quản lý thành dự án độc lập ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2023.

Điều kiện để tách thành dự án độc lập với phần đất Nhà nước quản lý

Theo Quyết định này, quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập đối với phần diện tích đất Nhà nước quản lý có vị trí nằm xen kẽ với phần diện tích đất đã nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được quy định tại khoản 5 trong khoản 13 Điều 1 Nghị định số 148/2020 ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà khu đất thực hiện dự án đầu tư có phần diện tích đất do Nhà nước quản lý; các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có liên quan đến dự án đầu tư sử dụng đất thuộc trường hợp nêu trên.

Các điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách phần diện tích đất Nhà nước quản lý thành dự án độc lập. Phần diện tích đất Nhà nước quản lý quy định tại Điều 1 Quyết định này được phê duyệt tách thành dự án độc lập phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ sau:

Về điều kiện: Phải là một thửa hoặc nhiều thửa đất liền kề nhau, không chia cắt bởi các thửa đất đã nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện cùng dự án đầu tư đó. Trường hợp trong dự án có nhiều khu đất Nhà nước quản lý không liền ranh, liền thửa nhưng vẫn bảo đảm các điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ tại Điều 5 này thì sẽ xem xét điều kiện tách dự án độc lập theo từng khu đất riêng biệt.

Vị trí phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn hoặc khu chức năng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Không có tranh chấp, khiếu nại, thanh tra, vi phạm hoặc có tranh chấp, khiếu nại, thanh tra, vi phạm nhưng đã có văn bản giải quyết theo quy định của pháp luật.

Về tiêu chí: Khu đất phải tiếp giáp với đường hiện hữu hoặc đường quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; bảo đảm khả năng kết nối giao thông, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với quy hoạch tổng thể khu đất và khu vực hiện hữu có liên quan.

Vị trí khu đất có kích thước cạnh tiếp giáp đường giao thông tại điểm a khoản này từ 6,0m trở lên và chiều sâu của cạnh khu đất không nhỏ hơn 18m hoặc tối thiểu bằng với kích thước của lô đất nằm trong Quy hoạch chi tiết đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại vị trí khu đất để tách dự án độc lập.

Quy mô: Đối với khu vực các phường thuộc thành phố Vũng Tàu thì quy mô diện tích đất để tách thành dự án độc lập phải bảo đảm diện tích tối thiểu từ 150m2 trở lên hoặc tối thiểu bằng với diện tích của lô đất nằm trong Quy hoạch chi tiết đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại vị trí khu đất để tách dự án độc lập.

Đối với các khu vực còn lại trên địa bàn tỉnh: Quy mô diện tích đất để tách thành dự án độc lập phải bảo đảm diện tích tối thiểu từ 300m2 trở lên hoặc tối thiểu bằng với diện tích của lô đất nằm trong Quy hoạch chi tiết đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại vị trí khu đất để tách dự án độc lập.

Quy mô diện tích đất để tách thành dự án độc lập tại điểm a, b khoản này không bao gồm phần diện tích sông suối, thủy lợi, đất giao thông, hành lang giao thông đã được công bố hoặc theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định quy mô diện tích sử dụng đất tối thiểu của dự án độc lập có khác so với diện tích quy định tại điểm a, b khoản này thì áp dụng quy mô diện tích tối thiểu theo quy định pháp luật chuyên ngành.

Về tỷ lệ: Khu vực các phường thuộc thành phố Vũng Tàu, đối với dự án diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 2ha: Tỷ lệ phần diện tích đất để tách thành dự án độc lập phải chiếm từ 0,75% trở lên trên tổng diện tích sử dụng đất của dự án.

Đối với dự án có diện tích lớn hơn 2ha: Tỷ lệ tối thiểu phần diện tích đất để tách thành dự án độc lập phải chiếm trên tổng diện tích sử dụng đất của dự án được xác định theo công thức: T(%)=150/Ga x 100%. Trong đó: 150 là diện tích đất (m2) tối thiểu để tách thành dự án độc lập; Ga là tổng diện tích đất dự án.

Các khu vực còn lại trên địa bàn tỉnh: Đối với dự án có diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 2ha thì tỷ lệ phần diện tích đất để tách thành dự án độc lập phải chiếm từ 1,5% trở lên trên tổng diện tích sử dụng đất của dự án.

Đối với dự án có diện tích lớn hơn 2ha: Tỷ lệ tối thiểu phần diện tích đất để tách thành dự án độc lập phải chiếm trên tổng diện tích sử dụng đất của dự án được xác định theo công thức: T(%)=300/Ga x 100%. Trong đó: 300 là diện tích đất (m2) tối thiểu để tách thành dự án độc lập; Ga là tổng diện tích đất dự án.

Đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành nhưng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư có phần diện tích đất Nhà nước quản lý nằm xen kẽ trong dự án thì cơ quan được giao chủ trì căn cứ quy định về xử lý chuyển tiếp tại Nghị định số 148/2020 và quy định tại Quyết định này rà soát từng trường hợp cụ thể, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Giao Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan rà soát, xác định phần diện tích đất Nhà nước quản lý quy định tại Điều 1 khi đáp ứng điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ quy định tại Điều 5 Quyết định này để tổng hợp, báo cáo và tham mưu UBND cho chủ trương tách thành dự án độc lập; Tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định tại điểm b khoản 5 trong khoản 13 Điều 1 Nghị định số 148/2020 đối với phần diện tích đất Nhà nước quản lý quy định tại Điều 1 khi không đáp ứng điều kiện tách thành dự án độc lập theo quy định của Quyết định này.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này; Phối hợp, cho ý kiến về các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng để tách phần diện tích đất Nhà nước quản lý thành dự án độc lập theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, quy định của Quyết định này và các nội dung khác liên quan theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp, cho ý kiến để tách phần diện tích đất Nhà nước quản lý thành dự án độc lập theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, quy định của Quyết định này và các nội dung khác liên quan theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao.

Sau khi UBND tỉnh có văn bản đồng ý về chủ trương tách phần diện tích đất Nhà nước quản lý thành dự án độc lập, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp hướng dẫn thủ tục đầu tư (nếu có) đối với các khu đất thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh theo quy định pháp luật đầu tư.

UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt; nguồn gốc đất; loại đất; chủ sử dụng, tài sản trên đất của phần diện tích đất Nhà nước quản lý được xem xét tách thành dự án độc lập.
( Theo Báo Xây Dựng )


(*) Xem thêm

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng